Serveis

ESCOLA MATINERA

ESCOLETA INFANTIL

 • Horari: de les 7:30h fins a les 8:50h.

 • Dirigit als infants de 1 a 2 anys.

 • Espai: aula de 3r d'infantil.

 • Personal encarregat: Auxiliars de l'escoleta.

 

4t, 5è, 6è D'INFANTIL i 1r de PRIMÀRIA

 • Horari: de les 7:30h fins a les 8:50h.

 • Dirigit als infants de 3 a 7 anys.

 • Espai: aula de 4tB d'infantil.

 • Personal encarregat: Laura Belmonte.

 

2n, 3r, 4t, 5è i 6è de PRIMÀRIA 

 • Horari: de les 7:30h fins a les 8:50h.

 • Dirigit als infants de 7 a 11 anys.

 • Espai: menjador.

 • Personal encarregat: Maria José Núñez. A tots els nivells durant aquest temps es fan activitats o petits tallers adaptats a les necessitats dels infants.

A la nostra escola tenim un servei d’escoleta matinera que està organitzat de la següent manera:

 

MENJADOR

A TAULA TAMBÉ S’EDUCA 

Per a una bona educació alimentària cal coordinar la part estrictament educativa amb la part alimentària, és per això que, avui en dia, l'educació del menjar constitueix sense dubte una assignatura pendent que preocupa a moltíssims pares. I amb raó. Per als infants, l'acte de menjar ha de ser un marc de referència amb que no només s'alimenten bé, sinó que adquireixen una sèrie de normes socials i aprenen a comportar-se de manera correcta davant del menjar. Hàbits tan importants com menjar de tot, aprendre a mantenir un comportament correcte a taula, aprendre a autogestionar-se el temps de lleure, són uns dels objectius que els monitors, com a educadors, treballen quotidianament en el menjador de la nostra escola.

Disposem de cuina pròpia on els monitors preparen els plats que elaboren al Restaurant Can Arabí. Els cuiners d'aquest famós restaurant de Binissalem, estan especialitzats en cuina mallorquina, mediterrània i de la terra. L'escola publica el menú mensualment per tal de facilitar la tasca d’idear els sopars a les famílies.

 

NORMES DEL MENJADOR

 •  Abans d'entrar al menjador els alumnes es rentaran les mans.

 •  Els alumnes que tenguin necessitat d'anar al bany ho faran abans  d'entrar al menjador.

 •  Farem fila per entrar al menjador, sense crits ni empentes.

 •  Seurem a taula, tranquils i en la posició correcta.

 •  Utilitzarem un to de veu suau i agradable.

 •  Farem un ús correcte dels coberts i utilitzarem el torcaboques.

 •  Menjarem de tot i a un ritme correcte.

 •  Mastegarem bé els aliments, amb la boca tancada i no parlaren amb la boca plena.

Càtering:

EXTRAESCOLARS

  DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

De nou, com ja és costum a començament de curs escolar, els oferim tot un seguit d’activitats pels seus fills/filles amb l’objectiu de contribuir a una ampliació de la seva formació a un nivell extraescolar. Per a tal efecte consideram necessari, per a assolir uns objectius clars, una concepció actual que estarà centrada fonamentalment en aspectes tals com:

 

 • SOCIALITZACIÓ. Fonamentar totes i cada una de les distintes relacions intragrupals fent que el nin/nina aconsegueixi una bona resposta adaptativa envers a aquestes situacions.

 

 • EXPLORACIÓ. Mitjançant les diverses activitats els alumnes podran capficar-se dins certs àmbits que fins ara els hi eren desconeguts, contribuint així a una major globalitat.

 

 • CREACIÓ. Es potenciaran les diferents possibilitats d’expressió de cada un dels al.lots, donant prioritat al/la nin/nina entenent-lo com a protagonista de la seva pròpia tasca.

 

 • CARÀCTER LÚDIC. Com a fonament o predisposició per a poder assolir un bon funcionaments els/les alumnes, des d’Educació Infantil fins a 2n de Batxillerat, que estiguin interessats/des en participar a les activitats extraescolars.

BIBLIOTECA

Encarregats: Alumnat voluntari.

Horari:

Dilluns i dimecres, de les 10.45h a les 11.15h alumnat E.S.O. i BATXILLERAT.

Dimarts i dijous, de les 10.45h a les 10.55h alumnat Educació Primària.

Divendres, de les 10.45h a les 11.15h alumnat Ed.Primària, E.S.O. i BATXILLERAT.

La biblioteca de l'escola està a disposició d'alumnat i professorat. Demanem que es respectin les normes que hi ha indicades i que es mantingui l'ambient de silenci; recordam que és un espai per a l'estudi i que es poden consultar els llibres que hi ha a les prestatgeries. De moment, però, encara no s'ha implantat el servei de préstec. Després de consultar un llibre, s'ha de deixar al mateix lloc on era.

 

Això és tot. Estau convidats a utilitzar els serveis de la biblioteca. Us hi esperam!

SERVEI MÈDIC

FINALITAT El servei mèdic del col·legi té dos objectius fonamentals: l’assistencial i el formatiu / informatiu. Per tal de clarificar quines són les funcions, cal tenir present el conjunt d’activitats i els àmbits d'intervenció.

 

 • Assistència sanitària: Es dispensa a l'alumnat que el professorat ha enviat a la consulta per motius diversos (traumatisme, malaltia...). Es tracta d'una primera assistència i, en cas de ser necessari, es deriva l'accidentat al servei d'urgències de la Clínica Rotger. De qualsevol alumne/a que passa per la consulta se'n fa un full d'assistència, que es guarda a l'arxiu mèdic, i un full per al tutor/a en què consten les recomanacions. També es dispensa assistència personalitzada a l’alumnat que, per malaltia crònica, necessita fer un seguiment específic.

 

 • Àmbit formatiu – informatiu: El servei mèdic participa en la promoció i educació per a la salut a l’escola, amb la intenció de responsabilitzar l'alumne i de preparar-lo perquè, a poc a poc, adopti un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut. Aquesta participació es duu a terme mitjançant xerrades informatives per a l’alumnat, el contingut de les quals varia en funció de l'etapa escolar.

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

COMPONENTS

Orientadora:

-Dolors Rodríguez, llicenciada en Psicopedagogia i diplomada en Magisteri d'Educació Primària. Experta Universitària en Direcció de Centres Educatius.

Pedagogia Terapèutica (P.T.) d'Educació Primària i Educació Infantil:

-Elisa Batle, diplomada en Magisteri d'Educació Especial.

Pedagogia Terapèutica (P.T.) d'Educació Secundària:

-Raquel Sáez, llicenciada en Psicologia i diplomada en Magisteri d'Educació Especial.

Mestre d’Audició i Llenguatge (A.L.):

-Laura Llaneras, llicenciada en Pedagogia i diplomada en Magisteri d'Audició i Llenguatge.

FUNCIONS

-Assessorament de l’alumnat, professorat i famílies.

-Orientació escolar i professional de l’alumnat.

-Suport a l’ alumnat amb necessitats educatives especials.

-Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

COM CONTACTAR-HI

-Telèfon: 971 75 15 72

-Coordinadora Federació Balear de persones amb discapacitat: www.marllorcaweb.net/coordinadora.

-Associació Balear de Pares de nins amb Trastorn de Dèficit d ́Atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH): www.still-tdah.com

-Associació de Pares i Amics del Sord:www.aspasmallorca.com

PROGRAMES

Atenció a la diversitat: Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i amb dificultats de l’aprenentatge, amb els següents objectius:

 • Proporcionar un medi educatiu el menys restrictiu i més ric possible als alumnes amb necessitats educatives especials.

 • Desenvolupar la competència curricular i social d’aquest alumnes. Enriquir l’entorn educatiu amb la presència de la diversitat a la dinàmica del centre. Orientació acadèmica i professional: Els objectius d’aquest programa són

 • Conèixer l’estructura general del sistema educatiu, així com l’oferta formativa del context en funció dels interessos dels alumnes.

 • Conèixer el sistema productiu i laboral més immediat potenciant la investigació sobre les famílies professionals.

 • Adquirir les habilitats necessàries per a la presa de decisions i la seva aplicació en l’elecció d'un itinerari educatiu o professional ajustat.

 • Autoconeixement de les possibilitats, capacitats, interessos personals a l’hora d’escollir un itinerari formatiu Pla d'Acció Tutorial.

 • Garantir l'acció Tutorial coherent, contínua i compartida per a tot l'alumnat.

 • Acollir l'alumnat que s'incorpora al centre facilitant-ne la transició i la seva adaptació. Facilita el contacte amb les famílies.

 • Potenciar al màxim la coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat.

 • Afavorir dins cada grup classe, el coneixement mutu i la seva dinamització creant un ambient acollidor, estimulant i participatiu on es fomentin els valors democràtics.

 • Contribuir a l'orientació personal, acadèmica i professional, a partir d’un coneixement i comprensió personal de cadascun dels alumnes.

 • Afavorir la coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents. Detectar les necessitats educatives dels alumnes i ajustar la resposta educativa, a partir dels nous programes o d’altres que es puguin elaborar, amb especial referència als alumnes amb necessitats educatives especials.